PAR MUMS
«PAR MUMS
Par DV
«Par DV
DV vēsture
DV himna
Kāpēc un kā iestāties DV
Par Vanadzēm
Par DVCV
«Par DVCV
Par DVCV
DVCV Valde
DVCV Prezidijs
DVCV pārstāvniecība
DVCV darbības noteikumi
DVCV jaunumi
DVCV darbs
«DVCV darbs
DVCV publikācijas
«DVCV publikācijas
DV Gadagrāmatas
Laiks, Telpa, Ļaudis..
Latviešu karavīrs Otrā pasaules kara laikā
DVCV apbalvojumu sanēmēji kopš 1994.g
DVCV ‘Rātsnama’ sapulces
DV zemes
Labdarība
«Labdarība
DVCV pārstāvniecība Latvijā
Kā veikt ziedojumu
DVCV saņemtie ziedojumi EUR 2014.-2021. g.
Pateicības vēstules
Projekti
«Projekti
Kurzemes lielkaujas un Lestenes brāļu kapi
Latviešu karavīru piemiņas biedrība “Lestene”
Lestenes muzejs
Radinieku meklēšana
Searching for relatives
Galerijas
Kontakti
LV EN

IZVĒLNE
Seko mums acebook

Daugavas Vanagu Centrālā valde tiekas Toronto

19.06.24.
Tā kā Daugavas Vanagu Centrālā valde lēmusi gadskārtējās sēdēs katru otru gadu tikties Latvijā un tad rotācijas kārtībā kādā citā no mītnes zemēm ārpus Latvijas, tad šogad no 5. līdz 7 jūnijam Latviešu Centrā Toronto klātienē un virtuāli pulcējās Daugavas Vanagi no visas pasaules. Klātienē piedalījās Centrālās valdes locekļi no Kanadas, ASV, Lielbritānijas un Latvijas, virtuāli pieslēdzoties no Austrālijas, Latvijas, Lielbritānijas un pat vienam ASV pārstāvim, kas šobrīd atrodas Italijā.

Aizvadītas trīs noslogotas, darbīgas dienas, pārrunājot padarītos darbus un organizācijas nākotni.

6. jūnijā, iesākot darba cēlienu, DV CV priekšsēdis Aivars Sinka ar gandarījumu ziņoja, ka Saeimā pieņemts likums Otra pasaules kaŗa piemiņas vietas Lestenē aizsardzībai un attīstībai. Vainagojies vairākus gadus veiktais darbs, kuŗā liela loma bija arī Daugavas Vanagiem. Veiksmīgi turpinās Lestenes mūzeja būvniecība ar Daugavas Vanagu ziedojumiem gan no Austrālijas (īapši Sidnejas nodaļas), gan Kanadas un ASV.

Aivars Sinka iepazīstināja ar jaunāko valdes locekli no ASV – Vincentu Dindzānu, kuŗš labi pazīstams arī Kanadas latviešiem, jo viņš uzaudzis Hamiltonā, lai arī nu jau 30 gadus dzīvo Milvokos un vada DV apvienību.

Tā kā no DV CV valdes aizgājis priekšsēža pirmais vietnieks Andris Kursietis, tad tagad pirmā vietnieka amatā pāriet DV Kanadas valdes priekšsēde Gunta Reynolde un par otru vietnieci ievēlēta DV vanadžu priekšniece Ināra Sīkā no Austrālijas.

DV atbalstījuši Kaŗa mūzeja vēsturnieka Juŗa Ciganova grāmatu par pulkvedi Vili Janumu, kas tiks izdota nākamā gadā. Jau šogad savukārt tiks izdota pazīstamā Lielbritānijas vēsturnieka Vincent Hunt grāmata par Vili Janumu angļu valodā.

Gan DV CV priekšsēdis, gan valdes locekļi no katras zemes atskaitījās par iepriekšējā gadā paveikto. Aivars Sinka daudz laika veltījis, pārstāvot DV organizāciju dažādos kaŗavīru piemiņas sarīkojumos, tiekoties ar Latvijas valdības, pašvaldību un organizāciju pārstāvjiem, apmeklējot DV nodaļas Latvijā, kā arī vanadzēnu nometni. Liels darbs ieguldīts, skaidrojot Latvijas vēsturi un atspēkojot krievu propagandas apmelojumus.

DV ASV priekšnieks Mārtiņš Stāks uzsvēra, ka ASV vanagi kā galveno uzdevumu ir izvirzījuši jauniešu atbalstu latviešu nometnēs un sabiedriskā darbā. Svarīgi ir arī atzīmēt organizācijas un tautas atceres dienas, pieminot leģionārus, Kurzemes cietoksni, Lāčplēša dienu un valsts svētkus. Pagājušā gadā nozīmīgs uzdevums bija arī atbalsts Ukrainai.

DV Kanadas valde ik gadu rīko Kurzemes cietokšņa un Lāčplēša dienas sarīkojumus, iesaistot tajos arī Toronto Latviešu biedrības Sestdienas skolas skolēnus. DV Kanadas valdes priekšsēde Gunta Reynolde ziņojumā norāda, ka blakus atbalstam, kas tiek sūtīts uz Latviju, daudz tiek darīts arī Kanadā, atbalstot kultūrālus, sportiskus sarīkojumus, jauniešus, arī veco ļaužu mītni Kristus dārzs, vietējās skolas un laikrakstu “Latvija Amerikā”. Sniegta palīdzība arī Ukrainai.

Jānis Kārkliņš no Austrālijas ziņoja, ka darbs tiek turpināts kā līdz šim.

Daugavas Vanagi Latvijā uztur divus īpašumus – Rīgā, Slokas ielā un dzīvojamo māju Koknesē, sakopjot apkārtni, veicot remontdarbus un cenšoties atrast labus īrniekus.

Ella Oša ziņojumā paskaidro, ka Apvienotās Karalistes Daugavas Vanagu fondam šis bijis lielu pārmaiņu un izaicinājumu gads, īpaši sakarā ar DV nama Londonā un Straumēnu īpašumiem. Fondam ir jauna valde, īpašumiem jauna pārvaldniece, un fonds skatās nākotnē ar piesardzīgu optimismu. Dažas nodaļas bijušas aktīvas, citas mazāk aktīvas, bet darbs turpinās.

DV vanadžu priekšniece Ināra Sīkā uzsvēra, ka, lai arī citās zemēs vanadžu kopas izbeidz savu atsevišķo darbību, tomēr viņas, iesaistoties DV nodaļu/apvienību darbā, turpina sadarboties un atbalstīt tautu Latvijā, savās nodaļās/ apvienībās un pilsētās. Pēdējos gados ir redzams, ka vanadzes uzņemas vairāk atbildīgas lomas savās nodaļās/ apvienībās, zemes valdēs un centrālā valdē.

No DV CV pārstāvniecības ziņojuma redzams, ka Latvijā aprūpējamo leģionāru skaits nokrities līdz 22, atbalstu saņem arī leģionāru atraitnes. Pagājušā gadā pabalsti izmaksāti 97 daudzbērnu ģimenēm un 38 aizbildņu ģimenēm Latvijā.

DV CV prezidija sekretārs Pēteris Pētersons iepazīstināja ar DV biedru statistiku pa valstīm, norādot, ka kopš 2020. gada biedru skaits ir stabilizējies, pašlaik sasniedzot 2500 biedrus, tomēr atzina, ka aktīvo biedru skaits noteikti ir krietni mazāks.

 

Domas par organizācijas nākotni

 

Šādas pārrunas nenovēršami noved pie diskusijām par organizācijas atjaunošanas plānu. Mārtiņš Stāks pauda ASV vanagu nostādni – turpināt atbalstīt jauniešu, uzstādīt skaidrus mērķus un darbības plānus, netērēt laiku tur, kur nav vērts. Jānis Kārkliņš no Austrālijas uzskata, ka nevajag censties pierunāt jaunus biedrus, bet ievadīt ar interesi. Gunta Reynolde stāstīja par Kanadas pieredzi, atbalstot jauniešus ar stipendijām tad, ja vecāki ir DV biedri, tomēr uzsveŗot, ka organizācijā arī jādarbojas, ne tikai jāskaitās par biedru.

Ella Oša runāja par Lielbritānijas pieredzi, DV fonds ir atjaunojies, demografija ir mainījusies. Sakarā ar to, ka Lielbritānija atrodas tuvāk Latvijai, mazāk latviešu iesaistās mītnes zemes organizācijās.

DV Latvijā vanadžu priekšniece un DV CV prezidija kasiere Asja Ramate informēja, ka Latvijā organizācijai ir mazliet citāda darbības joma. Kā kaŗavīru biedrības pārmantotājiem jāvirza kustība tuvāk valsts aizsardzībai, jāsadarbojas ar Bruņotajiem spēkiem.

Šīs pārrunas turpinājās arī radoši izvērstā “prāta vētrā”. Katrs dalībnieks, “maskējoties” aiz kāda izvēlēta dzīvnieka, tika aicināts minēt vienu problēmu un divus pozitīvus soļus. Spraigās sarunās daudz tika runāts par jaunu biedru iesaistīšanu, veidiem, kā uzrunāt sabiedrību un izplatīt informāciju, bet arī neaizmirst, ka DV ir svarīgi trimdas veidotāji, izturīga organizācija, kas izdzīvojusi dažādas pārmaiņas. Jālepojas ar organizācijas vēsturi un spējīgu, tālredzīgu vadītāju virzībā jāturpina labie darbi.

 

Vanagi aicina uz dziesmu svētku ieskandināšanu

 

DV CV sēdes oficiālā atklāšana notika 6. jūnija vakarā Latviešu Centra Toronto Rīgas zālē, kur, Daugavas vanagi bija aicinājuši torontiešus uz dziesmu svētku ieskaņas koncertu. To atklāja DV Kanadā valdes priekšsēde Gunta Reynolde, savā uzrunā salīdzinot putnu vanagu īpašības ar Daugavas Vanagu organizācijas biedru īpašībām – plēsīgi, bet uzticami, mierīgi un izturīgi, ar asu redzi un stiprām ģimenes saitēm. Šīs īpašības jūtamas arī DV biedros, tie nodrošina modru aizstāvību, uzticību Latvijai. Gunta Rynolde uzsvēra: “Esam izturīgi. 2025. gadā DV organizācija svinēs 80 pastāvēšanas gadus. Gādājam atbalstus un ceram, ka saņēmēji jūtas laimīgi. Mūsu mērķu īstenošana ir veicama ar biedru un sabiedrības atbalstu. Paldies jums, kas atsaucaties 14. jūnija vai Ziemassvētku akcijām, vai akcijām ar īpašu mēķi kā šovakar – atbalsts Lestenei. Paldies par jūsu testamentāriem novēlējumiem. Daugava Vanagi sirsnīgi novērtē jūsu atbalstu.”

PBLA priekšsēdis Pēteris Blumbergs bija atsūtījis apsveikumu, pateicoties Daugavas Vanagu saimei par lielo darbu, ko tā darījusi Latvijas un latviešu sabiedrības vārdā, atbalstot leģionārus un zemessargus, daudzbērnu ģimenes Latvijā, atbalstot Lestenes kapus un Okupācijas mūzeju, stiprinot mūsu valsts neatkarību un veidojot tās nākotni.

Sveiciens nāca arī no LNAK valdes priekšsēža Fritz Kristberga, novēlot veiksmīgu sēdi.

XVI Latviešu Dziesmu un Deju svētku Kanadā Rīcības komitejas priekšsēde Selga Apse nesa sveicienus un paldies no dziesmu un deju svētkiem. DV ir bijuši un arī šoreiz ir milzīgs atbalsts svētkiem. Bez tam kā deju grupas “Daugaviņa” vadītāja Selga pateicās arī par grupai sniegto atbalstu. “Paldies par atbalstu jauniešiem, dejotājiem dziedātājiem, latviešu kultūrai,” sveicienu noslēdza Selga Apse.

DV CV priekšnieks Aivars Sinka teica svinīgo uzrunu, kas lasāma atsevišķi šajā laikraksta numurā, kā arī šeit http://www.dvcv.org.lv/dvcv-jaunumi?53.

Šis bija skaists brīdis, lai grupai “Daugaviņa” pasniegtu DV Kandas valdes Atzinības rakstu par sevišķiem nopelniem DV organizācijas darba un mērķu sekmēšanā.

Pēc Daugavas vanagu dziesmas nodziedāšanas sākās priekšnesumi, ļaujot mums nedaudz ieskatīties dejas un dziesmu brīnumā, ko sagaidīsim pēc dažām nedēļām notiekošajos XVI Latviešu Dziesmu un Deju svētkos Kanadā.

“Daugaviņa” un “Daugaviņas Meistari” dejoja septiņas skaistas un spriganas dejas, skatītājiem aizrautīgi dzīvojot līdzi. Dejotāji pirmo reizi skatītājiem cēla priekšā Dagmāras Bārbales choreografēto “Ai, bagāta man zemīte”, kas speciāli veidota XVI Latviešu Dziesmu un Deju svētkiem Kanadā.

Toronto koris klausītājus iepriecināja ar sešām dziesmām, koŗa vadītājam Jānim Beloglāzovam īsos vārdos ievadot katru dziesmu. Šajos nemierīgajos laikos piemērota šķita Lolitas Ritmanes dziesma ar Aleksandra Grīna vārdiem “Dodi mieru mūsu brāļiem”, pieminot brīvības cīnītājus. No senā pūra izskanēja “Tumša nakte, zaļa zāle” Emiļa Melngaiļa apdarē. Šķiet, ka visvairāk gaidītā dziesma šajā koncertā bija pirmatskaņojums, speciāli šiem svētkiem Ērikas Yost komponētā dziesma ar Natālijas Freizeres vārdiem “Bļodniekos vasarā”, kas tika saņemta ar siltiem aplausiem.

Sēde atklāta, dziesmu svētki ieskandināti un ļaudis priecīgi turpināja sadraudzību, nesteidzoties uz mājām.

Tomēr DV CV sēdes dalībniekiem vēl priekšā bija divas darba pilnas dienas, sestdien, 8. jūnijā, nobalsojot Eiropas Parlamenta vēlēšanās Latviešu Centra Toronto vēlēšanu iecirknī.

 

Vita Gaiķe laikrakstam “Latvija Amērikā’’.

Skatīt bilžu galeriju

 
  Atgriezties Iesaki draugiem: 
© 2024 Daugavas Vanagu centrālās valde. Visas tiesības aizsargātas. »